Uppförandekod för leverantörer

Thumbnail Thumbnail

Uppförandekod för leverantörer

Denna policy är inte en officiell översättning och tillhandahålls till dig som ett sätt att förstå ett originaldokument som finns på ett annat språk. Därför kommer den inte att tolkas som att den överensstämmer med den engelska versionen och den engelska versionen kommer att råda i händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och denna översättning. Diversey påtar sig inget ansvar för fel, utelämnanden eller oklarheter i översättningen. Varje person eller enhet som förlitar sig på det översatta innehållet gör det på egen risk. Om du är i tvivel, se den officiella engelska versionen. Om du vill fästa vår uppmärksamhet på ett översättningsfel eller felaktighet, skicka ett e-postmeddelande till oss: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1.0 Bakgrund

Diversey är ett internationellt företag som hjälper kunder i 169 länder runt om i världen. På Diversey är vi stolta över vår historia av ansvarsfullt företagande med avseende på våra medarbetare, miljön och de samhällen där vi är verksamma. Diversey anser att det i dagens globala ekonomi är ännu viktigare att företag är ansvarsfulla och gör sitt engagemang känt för ansvarsfulla tredje parter såsom Diverseys leverantörer, återförsäljare, kontraktstillverkare samt kunder. Denna uppförandekod för leverantörer (”leverantörskod”) beskriver vissa krav vi har på våra leverantörer, återförsäljare och kontraktstillverkare (kallas gemensamt ”leverantörer”) så att de kan arbeta på ett ansvarsfullt sätt när de gör affärer med Diversey.

 

2.0 Omfattning och tillämpning

Leverantörskoden gäller för alla Diverseys leverantörer. Genom att leverera varor eller tjänster till Diversey samtycker leverantörerna till att följa leverantörskoden. Efter Diverseys eget gottfinnande, och med hänsyn till potentiella risker, den strategiska karaktären av leverantörsrelationen och storleken på den verksamhet som påverkas, kan följande gälla för leverantörskoden:

  • Den verkställs och verifieras genom granskningar som utförs av Diversey.

  • Den måste bekräftas, godkännas och undertecknas av en behörig representant för leverantören.

  • Den ingår i leverantörsavtal respektive inköpsordrar [enligt vad som gäller från och med den dag då leverantörskoden träder i kraft].

 

3.0 Diverseys åtagande för hållbarhet

På Diversey är hållbarhet ett krav och en affärsdrivande faktor som är avgörande för vår långsiktiga framgång. Att se till att våra leverantörer följer denna leverantörskod är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vi uppmuntrar våra leverantörer att aktivt främja principer för hållbar utveckling inom sina egen verksamheter och leveranskedjor, såsom de principer som beskrivs i detta dokument.

 

4.0 EFTERLEVNAD AV LAGAR

Som minimum ska leverantörer följa alla lokala, nationella och internationella lagar och förordningar som är tillämpliga för deras affärer med Diversey.

 

5.0 ANSTÄLLNINGSPRAXIS:

Diversey är en global verksamhet som verkar i regioner med olika kulturer, traditioner och sociala normer. Våra leverantörer måste bedriva verksamhet på ett sätt som är förenligt med Diverseys etiska standarder i fråga om anställningspraxis och arbetsvillkor. Som en del av detta åtagande förväntar vi oss att våra leverantörer bedriver verksamhet i enlighet med den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och tillhörande överenskommelser samt Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. ii Vi kräver att våra leverantörer följer de internationella standarderna och villkoren i denna leverantörskod.

 

5.1 Barnarbete

Leverantörer ska endast anställa personer som uppfyller tillämpliga lokala ålderskrav. Dessutom måste leverantörer även följa de relevanta ILO-konventionerna som säkerställer att barn endast anställs när de är helt skyddade från potentiell exploatering, när de skyddas från hälsofaror och när de tillåts att fortsätta med sin

utbildning.

 

5.2 Tvångsarbete

Anställningen måste vara frivillig och grundas på fritt val. Leverantörer kommer inte att utnyttja påtvingat straffarbete, annat tvångsarbete, människohandel eller modernt slaveri för tillverkningen av sina produkter eller i sina leveranskedjor. Det är oacceptabelt att leverantörer tvingar, hotar eller trakasserar arbetstagare.

 

5.3 Löner och timmar

Leverantörer måste tillhandahålla löner och förmåner som överensstämmer med tillämpliga lagar och avtal, inklusive minimilöner, övertid, regler för högsta tillåtna arbetstid samt måltider och viloperioder. I avsaknad av lagstiftning bör lönesatserna överensstämma med lokala branschstandarder.

 

5.4 Mångfald/icke-diskriminering

Diversey är en arbetsgivare för lika möjligheter och vi värdesätter mångfald och inkludering i vår globala organisation. Leverantörer måste följa alla lagar som förbjuder diskriminering i anställnings- och arbetspraxis på grundval av ras, religion, trosbekännelse, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionshinder eller annan skyddad status. Leverantörer ansvarar för att tillämpa denna praxis för icke-diskriminering och lika möjligheter.

 

5.5 Föreningsfrihet och kollektivavtal

Leverantörer måste respektera arbetstagarnas rätt att bilda och ansluta sig till organisationer som de själva väljer och att förhandla kollektivt utan olaglig inblandning. Leverantörer kommer inte att diskriminera, trakassera eller bestraffa arbetstagare eller arbetstagarrepresentanter på grund av deras intresse och/eller medlemskap i, eller anknytning till, en fackförening eller deras legitima fackliga verksamhet.

 

5.6 Hälsa och säkerhet

Leverantörer kommer att sörja för en säker, hälsosam och hygienisk arbetsmiljö för arbetstagarna, bland annat lämpliga rutiner för nödsituationer och brandsäkerhet, hantering av farliga material och städning. Om det saknas rättsliga krav på arbetssäkerhet måste leverantörer säkerställa arbetstagarnas säkerhet och välbefinnande genom att använda bästa praxis för hälsa och säkerhet, bland annat utbildning, olycksförebyggande initiativ och utrustning för att förhindra hälsoskador som är förknippade med arbetet eller som inträffar under arbetets gång.

 

6.0 Etiska affärsmetoder

Diversey upprätthåller höga standarder för etiskt beteende och etiska affärsmetoder. I detta dokument anges de standarder för beteende och uppförande som förväntas av leverantörerna.

 

6.1 Rättvist och etiskt uppförande som är förenligt med våra standarder

Vi förväntar oss att även om leverantörer bedriver sina verksamheter på ett konkurrenskraftigt sätt ska det göra rättvist och etiskt. Tillämpliga konkurrenslagar och förordningar måste också följas.

 

6.2 Konfidentialitet

Eftersom Diversey respekterar andras konfidentiella information förväntar vi oss att våra leverantörer på samma sätt skyddar konfidentiell information och inte delar den utanför en lämplig kommunikationskrets.

 

6.3 Intressekonflikter, gåvor, representation och donationer

För att förhindra intressekonflikter ska leverantörer inte ge några otillbörliga betalningar, erbjudanden eller förslag till Diverseys anställda. Rimliga, icke-kontanta gåvor som har ett symboliskt eller nominellt värde är godtagbara, förutsatt att de inte är avsedda att vara, och inte kan tolkas som, mutor, kickbacks eller någon annan form av kompensation till mottagaren.

 

6.4 Antikorruption och mutor

Diversey förbinder sig fullt ut att eliminera korruption från affärstransaktioner. Vi kräver att leverantörer inte bara uppfyller alla tillämpliga juridiska och etiska standarder, utan att de har samma engagemang som vi vad gäller att eliminera korruption i alla dess former, inklusive mutor, smörjmedelsbetalningar, utpressning, penningtvätt och andra olagliga eller oetiska gratifikationer.

 

7.0 MILJÖ

Diversey har åtagit sig att sträva efter hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet. Vi arbetar för att främja en effektiv användning av vatten, energi och råvaror och minska utsläppen av växthusgaser. Vi anser att effektiv och ansvarsfull resursanvändning ger lägre miljöeffekter, minskar den operativa risken, sänker driftskostnaderna och skapar konkurrensfördelar, inte bara för Diversey utan även för våra leverantörer. Alla leverantörer kommer att bedriva verksamhet i enlighet med tillämpliga lokala och nationella miljölagar. Om det inte finns några lokala bestämmelser förväntas leverantörer bedriva verksamhet på ett sätt som inte medför risker för miljön.

 

7.1 Affärsverksamhet

Leverantörer bör använda bästa praxis för att bevara råvaror, vatten och energi och minska utsläppen av växthusgaser i sin verksamhet genom förpackningsminskning, processförbättring, användning av alternativa material och avfallsåtervinning. Leverantörer förväntas inneha alla tillämpliga miljötillstånd.

 

7.2 Samarbete

Vi uppmuntrar leverantörer att aktivt delta i projekt och initiativ som bidrar till Diverseys hållbarhetsåtaganden för att gemensamt skapa en positiv miljöpåverkan.

 

8.0 Bristande efterlevnad

Om det konstateras att leverantörer inte följer någon av bestämmelserna ovan samtycker dessa leverantörer till att bistå med utredningen och ge rimlig tillgång till begärd information. Om Diversey bedömer att en korrigerande åtgärd är nödvändig samtycker leverantören till att utarbeta en plan och en ömsesidigt lämplig tidsplan för att åtgärda problemet.

Diversey kommer tillsammans med leverantörer att identifiera åtgärder för att nå full efterlevnad av villkoren i denna leverantörskod. I händelse av långvarig eller väsentlig bristande efterlevnad av någon leverantör förbehåller sig Diversey rätten att se över framtida affärsarrangemang med sådana leverantörer som inte följer villkoren, och kan söka alternativ tillförsel från en annan leverantör som en utväg.

 

i. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

ii. www.ilo.org/declaration