Villkor

Thumbnail Thumbnail

Villkor

Denna policy är inte en officiell översättning och tillhandahålls till dig som ett sätt att förstå ett originaldokument som finns på ett annat språk. Därför kommer den inte att tolkas som att den överensstämmer med den engelska versionen och den engelska versionen kommer att råda i händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och denna översättning. Diversey påtar sig inget ansvar för fel, utelämnanden eller oklarheter i översättningen. Varje person eller enhet som förlitar sig på det översatta innehållet gör det på egen risk. Om du är i tvivel, se den officiella engelska versionen. Om du vill fästa vår uppmärksamhet på ett översättningsfel eller felaktighet, skicka ett e-postmeddelande till oss: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Allmänt. Dessa användningsvillkor (”Villkor”) för Diverseys webbplats(er) och dess dotterbolag och anknutna enheter (”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”Företaget”) som länkar till dessa villkor (nedan kallade ”Webbplatser”) styr förhållandet mellan dig och Företaget i samband med Webbplatserna. Genom att använda Webbplatserna godkänner du dessa Villkor och integritetspolicyn (policyn infogas i Villkoren genom hänvisning). Om du inte godkänner Villkoren är du inte behörig att använda Webbplatserna. Webbplatserna erbjuds och finns tillgängliga för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda Webbplatserna försäkrar och garanterar du att du är myndig och därmed har rätt att ingå ett bindande avtal med Företaget samt uppfyller alla ovan nämnda behörighetskrav. Om du inte uppfyller alla dessa krav får du inte använda Webbplatserna. För tydlighetens skull omfattar ”du” eller ”din” eventuella företag, enheter eller andra organisationer som du representerar eller som du är anställd eller anlitad av, om du använder Webbplatserna eller öppnar ett konto på Webbplatserna för ett annat företags, en annan enhets eller en annan organisations räkning. I sådana fall försäkrar och garanterar du att du är en behörig representant för sådan enhet och har behörighet att binda sådan enhet till dessa Villkor.

 

2. Slutanvändaravtal för produkter. Företaget erbjuder åtkomst till och/eller möjlighet att köpa olika produkter, lösningar och tjänster genom Webbplatserna (gemensamt ”Produkterna”). Gällande slutanvändaravtal gäller för användningen av varje sådan Produkt (”Slutanvändaravtal”). Genom att använda sådana Produkter samtycker du till att följa gällande Slutanvändaravtal för varje sådan Produkt.

 

3. Logga in på Webbplatsen och kontosäkerhet. Under förutsättning att du hela tiden efterlever dessa Villkor ger dig Företaget härmed tillstånd att använda Webbplatserna och associerade funktioner för interna affärssyften (endast), och att få åtkomst till och använda innehållet, Produkterna och andra funktioner som finns tillgängliga häri. Du måste skapa ett konto på Webbplatserna eller hos Företaget för att få åtkomst till vissa områden på Webbplatserna eller för att få åtkomst till utvalda Företagsprodukter eller annat innehåll. När du skapar ett konto hos Företaget för att få åtkomst till och använda Webbplatserna tillhandahåller du ett användarnamn och ett lösenord (eller får dem utfärdade, vilket också kan förekomma). Du ansvarar själv för att upprätthålla sekretessen kring dina konton och lösenord, och för att begränsa åtkomsten till dem, och du samtycker till att ansvara för alla aktiviteter som sker på dina konton eller med dina lösenord. Informationen som du ger Företaget måste vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att säkerställa att denna information alltid är korrekt och uppdaterad. Du är även medveten om att ditt konto är personligt och du samtycker till att inte ge någon annan person tillgång till Webbplatserna eller delar av Webbplatserna med hjälp av ditt namn, lösenord eller annan säkerhetsinformation. Du samtycker till att meddela oss omedelbart vid obehörig åtkomst till eller användning av ditt namn eller lösenord, eller vid andra typer av säkerhetsöverträdelser. Du samtycker även till att säkerställa att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Du bör vara särskilt vaksam när du loggar in på kontot på en offentlig eller gemensam dator så att ingen kan se eller registrera ditt lösenord eller andra personuppgifter. Du ansvarar för att göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska ha tillgång till Webbplatserna, och du ska se till att alla personer som använder Webbplatserna genom din internetanslutning är medvetna om dessa Villkor. För att få åtkomst till Webbplatserna eller vissa av de resurser som erbjuds kan det hända att du ombeds att tillhandahålla vissa registreringsuppgifter eller annan information. Din användning av Webbplatserna sker under förutsättning att all den information som du tillhandahåller på Webbplatserna är korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att all den information som du tillhandahåller för att registrera dig på Webbplatserna eller annorledes, inklusive men inte begränsat till användningen av interaktiva funktioner på Webbplatserna, styrs av vår integritetspolicy och du samtycker till alla de åtgärder Företaget vidtar beträffande din information i enlighet med vår integritetspolicy. Företaget är inte ansvarigt om Webbplatserna av någon anledning är otillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland kan Företaget begränsa åtkomst till vissa delar av Webbplatserna eller hela Webbplatserna för användare, inklusive registrerade användare. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst (efter eget godtycke och av vilken anledning som helst) inaktivera användarnamn, lösenord eller andra identifierare, oavsett om de har valts av dig eller tillhandahållits av oss, om du enligt vår åsikt bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor.

 

4. Förändringar av villkoren. Företaget kan föreslå en uppdatering eller revidering av dessa Villkor, när som helst och efter eget godtycke, genom att lägga upp den uppdaterade versionen på en plats som hyperlänktas från Webbplatsernas hemsida. Uppdateringen av de reviderade Villkoren börjar gälla så snart den publiceras (dvs. godkännande av de reviderade Villkoren sker via klickbekräftelse, godkännandeknapp eller annan mekanism). Eventuella ändringar av de tvistlösningsbestämmelser som fastställs häri gäller inte några tvister för vilka parterna redan har en anmälan eller som skett före det datum då ändringen lades upp på Webbplatsen. Företaget förbehåller sig även rätten att dra tillbaka eller förändra de tjänster eller det material som Företaget tillhandahåller Webbplatserna, efter eget godtycke och utan förvarning. Din fortsatta användning av Webbplatserna efter det att de reviderade villkoren lagts upp innebär att du accepterar och godkänner och ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida regelbundet så att du är medveten om eventuella ändringar då de är bindande för dig.

 

5. Integritetspolicy. All information som Företaget samlar in på Webbplatserna omfattas av integritetspolicyn. Genom att använda Webbplatserna samtycker du till att åtgärder som vidtas av oss beträffande din information i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn införlivas härmed i och omfattas av dessa Villkor. Förutom det som uttryckligen fastställs häri och förutom vad som gäller enligt gällande lag, ska dessa Villkor gälla om en konflikt uppstår mellan dessa Villkor och integritetspolicyn. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn efter eget godtycke, eller enligt vad som krävs av gällande lag, och sådana ändringar gäller dig så snart de publiceras. Ytterligare villkor som avser köp av Produkter styrs av det gällande kommersiella avtalet mellan Företaget och den enhet som ger dig åtkomst till Produkterna.

 

6. Informationens riktighet, fullständighet och aktualitet på Webbplatserna. Företaget är inte ansvarigt om informationen som görs tillgänglig på Webbplatserna inte är korrekt, fullständig eller aktualiserad. Materialet på webbplatserna tillhandahålls endast som allmän information och ska inte ses som tillförlitligt eller användas som det enda underlaget för beslut utan en konsultation av primära, mer exakta och mer fullständiga eller aktuella informationskällor. Du förlitar dig på materialet på Webbplatserna på egen risk. Webbplatserna kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Företaget förbehåller sig rätten att ändra Webbplatsernas innehåll när som helst, men Företaget har ingen skyldighet att göra det. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka Webbplatsens ändringar.

 

7. Tillit till den information som läggs upp. Informationen och innehållet som presenteras på eller genom våra Webbplatser görs tillgänglig i syfte att tillhandahålla allmän information. Företaget ger inga garantier om denna informations eller detta innehålls riktighet, fullständighet eller användbarhet. Du förlitar dig på den informationen och det innehållet helt och hållet på egen risk. Företaget frånsäger sig allt skadeståndsansvar som kan uppstå till följd av att du eller någon annan förlitat sig på sådan information eller sådant innehåll på Webbplatserna, eller att någon informeras om något av dess innehåll.

 

8. Material från tredje parter. Webbplatsen kan innehålla innehåll som tillhandahålls av tredje parter, bl.a. material som tillhandahålls av andra användare, bloggare och utomstående licensgivare, syndikat, kompilatorer eller rapporteringstjänster. Alla uttalanden och/eller åsikter som uttrycks i detta material, och alla artiklar och svar på frågor och annat innehåll, annat än det innehåll som tillhandahålls av Företaget, är uteslutande åsikter som tillhör den person eller enhet som tillhandahåller dessa och de är deras ansvar. Företaget har inget ansvar och är inte skadeståndsskyldigt gentemot dig eller någon tredje part för innehållet eller riktigheten av något material som tillhandahålls av tredje part.

 

9. Användning av material på Webbplatsen. Företaget, dess dotterbolag eller deras licensgivare eller innehållsleverantörer har ensam äganderätt till allt innehåll på Webbplatsen (inklusive, utan begränsning, text, design, grafik, logotyper, bilder, ljudfiler, nedladdningar, gränssnitt, kod och programvara, samt valet och arrangemanget av dem) och det skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar samt andra gällande lagar. Du får använda, kopiera, ladda ner och skriva ut det material som finns på Webbplatserna för eget och icke-kommersiellr bruk, under förutsättning att du inte ändrar eller tar bort upphovsrättsmeddelanden, varumärkesmeddelanden eller andra äganderättsmeddelanden som visas på materialet som du har åtkomst till, kopierar, laddar ner och skriver ut. All annan användning av innehållet på webbplatserna, inklusive men inte begränsat till, ändring, distribution, spridning, uppförande, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, demontering, överföring eller försäljning av eller skapandet av härledda verk från material, information, programvara, produkter eller tjänster som erhålls på Webbplatserna, eller användning av Webbplatserna i syfte att konkurrera med Företaget är uttryckligen förbjuden. Oaktat ovanstående styrs personuppgifter av integritetspolicyn och omfattas av gällande lagstiftning. Du samtycker till att följa alla ytterligare begränsningar som visas på Webbplatsen enligt de uppdateringar som sker då och då. Företaget förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta personers registrering på Webbplatserna, ta bort personer från Webbplatserna eller förbjuda personer att använda Webbplatserna av vilken anledning som helst. Företaget, eller dess dotterbolag, licensgivare eller innehållsleverantörer, har fullständiga rättigheter till det material som tillhandahålls på Webbplatserna, inklusive alla associerade immateriella rättigheter, och tillhandahåller detta material enligt en licens som kan upphävas när som helst efter Företagets eget godtycke. Företaget varken garanterar eller försäkrar att din användning av material på Webbplatserna inte inkräktar på rättigheter tillhörande tredje parter som inte är associerade med Företaget. Du får inte använda kontaktinformationen som tillhandahålls på Webbplatserna för otillåtna ändamål, som marknadsföring eller icke godkänd eller förbjuden kommersiell användning. Du får inte använda hårdvara eller programvara som är avsedd att skada eller störa Webbplatsens funktionalitet eller i hemlighet hämta system, data eller personuppgifter från Webbplatsen. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka att avbryta driften av Webbplatserna på något sätt. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget godtycke begränsa eller avsluta din åtkomst till eller användning av Webbplatserna när som helst och utan förvarning. Avslutandet av din åtkomst eller användning innebär inte att Företaget avsäger sig, eller att det på något sätt påverkar, andra rättigheter eller hjälp som Företaget har rätt till enligt lagen eller rättvisligen.
 

10. Material som du tillhandahåller. Du är medveten om att du ansvarar för allt material som du tillhandahåller via Webbplatserna, inklusive sådant materials laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. Användarinnehåll måste uppfylla kraven i alla gällande lokala, nationella och internationella lagar och bestämmelser. Ytterligare innehållsregler för användarinnehåll omfattar följande (gemensamt ”Innehållsstandarder”). Dessa regler kan uppdateras då och då och läggs upp på de här Webbplatserna: Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt via Webbplatserna publicera något innehåll som (1) är falskt, obscent, bedrägligt, smädande, nedsättande, kränkande, oanständigt, stötande, trakasserande, hotande, våldsamt eller hatiskt, (2) främjar eller innehåller sexuellt explicit eller pornografiskt material, eller diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, (3) är konfidentiellt, patentskyddat, inkräktar på integritets- eller publicitetsrättigheter eller på patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, är kränkande, olagligt eller på annat sätt betänkligt, (4) kan utgöra eller uppmuntra till ett brott, kränker någon parts rättigheter eller på annat sätt ger upphov till skadeståndsansvar eller bryter mot någon lag, (5) inbegriper kommersiell verksamhet eller försäljning, som tävlingar, lotterier och andra försäljningskampanjer, byteshandel eller reklam eller (6) kan innehålla programvaruvirus, politiskt kampanjmaterial, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost. Dessutom får du inte använda en falsk e-postadress eller annan identifierande information, personifiera en person eller enhet eller på annat sätt vilseleda vad gäller något innehålls ursprung.

 

11. Licens för tillhandahållet material. Om du tillhandahåller material, och såvida inte Företaget anger något annat (eller i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag), beviljar du Företaget och dess dotterbolag obegränsade, icke-exklusiva, royaltyfria, eviga, oåterkalleliga och fullt underlicensierbara rättigheter att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant material över hela världen i alla medier. Du samtycker vidare till att Företaget får använda alla idéer, koncept, och kunskap som du eller personer som agerar för din räkning tillhandahåller Företaget. Du beviljar Företaget och dess dotterbolag rätten att använda det namn du skickar in i samband med sådant material, om de så vill. Du försäkrar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll du publicerar, att innehållet är korrekt, att användningen av det innehåll som du tillhandahåller inte bryter mot någon bestämmelse häri och inte kommer att orsaka någon person eller enhet skada och att du kommer att gottgöra Företaget för eventuella anspråk som kan uppstå till följd av innehåll som du tillhandahåller.

 

12. Övervakning och tillämpning; uppsägning. Företaget förbehåller sig rätten att: a. ta bort och vägra att lägga upp användarinnehåll oavsett anledning och efter eget godtycke, b. vidta åtgärder med avseende på användarinnehåll som Företaget anser vara nödvändiga eller lämpliga efter eget godtycke, inklusive om Företaget anser att sådant användarinnehåll bryter mot Villkoren, inklusive Innehållsstandarderna, inkräktar på immateriella rättigheter eller någon annan rättighet tillhörande en person eller enhet, hotar den personliga säkerheten för användare av webbplatsen (s) eller allmänheten eller kan leda till skadeståndsansvar för Företaget, c. vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive och utan begränsning, hänskjutande till brottsbekämpande myndigheter, eller svara i rättsliga förfaranden, för olaglig eller obehörig användning av Webbplatserna, d. säga upp eller stänga av din tillgång till hela eller delar av Webbplatserna av någon eller ingen anledning, inklusive och utan begränsning, brott mot dessa villkor och e. Utan att begränsa det föregående har Företaget rätt att samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller beordrar oss att avslöja identiteten på, eller annan information om, någon som publicerar material på eller via Webbplatserna. Företaget försäkrar eller garanterar emellertid inte att det kan granska allt material innan publiceras på Webbplatserna, och kan inte garantera omedelbar borttagning av stötande material efter att det har lagts upp. Följaktligen tar Företaget inget ansvar för någon åtgärd eller passivitet avseende överföringar, kommunikationer eller innehåll som tillhandahålls av användare eller tredje parter. Företaget har inget skadeståndsansvar eller ansvar gentemot någon för utförandet eller icke-utförandet av de åtgärder som beskrivs häri. DU AVSÄGER DIG HÄRMED OCH HÅLLER FÖRETAGET OCH DESS DOTTERBOLAG, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER SKADESLÖSA FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV NÅGON ÅTGÄRD SOM VIDTAGITS AV FÖRETAGET ELLER NÅGON AV DE FÖREGÅENDE PARTERNA UNDER, ELLER SOM ETT RESULTAT AV, DERAS UTREDNINGAR OCH FRÅN ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS TILL FÖLJD AV UTREDNINGAR AV ANTINGEN FÖRETAGET, DE PARTER SOM ANGES OVAN ELLER TILLÄMPLIGA BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER.

 

14. Länkar. Våra Webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för din bekvämlighet och för tillhandahållandet av information. Dessa webbplatser kan drivas av organisationer som inte är närstående Företaget. Detta omfattar länkar i annonser, inklusive bannerannonser och sponsrade länkar. Länkade webbplatser har sannolikt sina egna villkor, och Företaget rekommenderar starkt att du granskar sådana villkor från tredje part. Företaget har inget ansvar för innehållet på webbplatser som inte är anslutna till Företaget, eller för någon användning av dessa webbplatser av dig, dessa webbplatsers praxis eller för förlust eller skada som kan uppstå vid sådan användning. Företaget har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem. Om du bestämmer dig för att använda en tredje parts webbplats som är länkad till Webbplatserna gör du det helt på egen risk, och din användning av dem omfattas av användarvillkoren för sådana webbplatser. Du får länka till Företagets hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Du får emellertid inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon form av associering, godkännande eller stöd från vår sida utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Dessa Webbplatser kan tillhandahålla vissa sociala medie-funktioner som gör det möjligt för dig att: a. länka från din egen eller vissa tredje parters webbplatser till visst innehåll på Webbplatserna. b. skicka e-post eller annan kommunikation med visst innehåll, eller länkar till visst innehåll, på webbplatsen (s). c. orsaka att begränsade delar av innehållet på Webbplatserna visas eller verkar visas på din egen eller vissa tredje parters webbplatser. Du får använda dessa funktioner endast när de tillhandahålls av Företaget och endast med avseende på innehållet som visas, och i övrigt i enlighet med eventuella ytterligare villkor som gäller för sådana funktioner. Med förbehåll för ovanstående får du inte göra följande: • Upprätta en länk från en webbplats som inte ägs av dig. • Orsaka att Webbplatserna eller delar av dem visas eller verkar vara visas, genom att till exempel rama in, djuplänka eller direktlänka på någon annan webbplats. • Länka till någon annan del av Webbplatsen än hemsidan. • Vidta någon åtgärd med avseende på materialet på Webbplatsen som är oförenlig med någon annan bestämmelse i dessa Villkor. Du samtycker till att samarbeta med Företaget för att få eventuell obehöriga inramning eller länkning att upphöra omedelbart. Företaget förbehåller sig rätten att återkalla länkningstillstånd utan förvarning. Företaget kan inaktivera sociala medie-funktioner och eventuella länkar när som helst, utan förvarning och efter eget godtycke.

 

15. Varumärken och upphovsrätt. Varumärken, logotyper och tjänstemärken som visas på Webbplatserna är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Företaget, dess dotterbolag, deras licensgivare eller innehållsleverantörer eller andra tredje parter. Alla dessa varumärken, logotyper och tjänstemärken tillhör deras respektive ägare. Ingenting på Webbplatserna ska ses som ett beviljande, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, av något tillstånd eller någon rättighet att använda varumärken, logotyper eller servicemärken som visas på Webbplatserna utan ägarens föregående skriftliga medgivande. Företaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats på och till Webbplatserna och dess innehåll. Var och en av Webbplatserna och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till text, design, grafik, gränssnitt och kod, samt urvalet och arrangemanget därav, skyddas som en kompilering enligt upphovsrättslagarna i USA och andra länder.

 

16. Meddelande om intrång. Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och begär att du gör detsamma. Du informeras härmed om att Företaget har antagit och på ett rimligt sätt implementerat en policy som ger möjlighet till uppsägning under lämpliga omständigheter av abonnenter och kontoinnehavare i Företagets system eller nätverk som upprepade gånger begått upphovsrättsintrång. Om du anser att din upphovsrätt eller upphovsrätten för en person för vars räkning du har rätt att agera har kränkts, kan du meddela vårt upphovsrättsombud: Legal Department - Intellectual Property 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, USA Du kan kontakta vår upphovsrättsombud på vårt globala huvudkontor på + 1-980-221-3235, men du kan inte använda detta nummer för att informera oss om åberopat upphovsrättsintrång. För att din anmälan ska gälla måste den (a) vara skriftlig, (b) skickas till vårt upphovsrättsombud och (c) i huvudsak inkludera följande: • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är bemyndigad att agera på uppdrag av ägaren till en ensamrätt som påstås ha kränkts. • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha utsatts för intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av en enda anmälan ska en representativ lista över sådana verk på Webbplatserna tillhandahållas. • Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet. • Information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, ett telefonnummer, och, om möjligt, en e-postadress med vilken den klagande parten kan kontaktas. • Ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen. • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under straff av mened, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts. Företaget har ingen skyldighet att publicera, vidarebefordra, överföra, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla material som finns tillgängligt på Webbplatserna, inklusive det material som du tillhandahåller oss, och därför har Företaget absoluta rättigheter att när som helst ta bort material från webbplatsen efter eget godtycke.

 

17. FRISKRIVNINGSKLAUSULER. (a) DU ÄR MEDVETEN OM OCH SAMTYCKER TILL ATT DU HAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA. DU SAMTYCKER TILL ATT ALL INFORMATION SOM DU SKICKAR ELLER TAR EMOT UNDER DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA KANSKE INTE ÄR SÄKER OCH KAN PLOCKAS UPP AV OBEHÖRIGA PARTER. DU ÄR MEDVETEN OM OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT EN BETYDANDE DEL AV WEBBPLATSERNA GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG UTAN KOSTNAD. (b) Du förstår att Företaget inte kan garantera och inte garanterar att Webbplatserna är fria från virus eller annan destruktiv kod. Du ansvarar för att implementera tillräckliga rutiner och kontroller för att uppfylla dina särskilda krav på skydd mot virus och korrekthet vad gäller indata och utdata, och för att upprätthålla ett system utanför vår webbplats för eventuell rekonstruktion av förlorade data. FÖRETAGET ANSVARAR INTE FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM ORSAKAS AV EN DISTRIBUERAD DENIAL-OF-SERVICE-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN DATORUTRUSTNING, DINA DATORPROGRAM, DINA DATA ELLER ANNAT PROPRIETÄRT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLITS GENOM WEBBPLATSERNA ELLER PÅ GRUND AV ATT DU LADDAT NER MATERIAL SOM PUBLICERATS PÅ DEN, ELLER PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN. (c) DU ANVÄNDER WEBBPLATSERNA HELT PÅ EGEN RISK. WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FEL" OCH "I MÅN AV TILLGÅNG". FÖRETAGET FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST BEGRÄNSA ELLER AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL WEBBPLATSERNA ELLER NÅGON FUNKTION ELLER DEL DÄRAV. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER I SAMBAND MED PARTERNAS PRESTATIONER ELLER AFFÄRER , OCH ALLA GARANTIER OM ATT MATERIAL, INNEHÅLL, PRODUKTER, TJÄNSTER, LÖSNINGAR ELLER ANDRA ERBJUDANDEN PÅ (ELLER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA) WEBBPLATSEN INTE UTGÖR INTRÅNG; ATT ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSERNA ÄR AVBROTTSFRIA ELLER FELFRIA; ATT WEBBPLATSERNA ÄR SÄKRA; ATT WEBBPLATSERNA ELLER DE SERVRAR SOM GÖR WEBBPLATSERNA TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS; ELLER ATT INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSERNA ÄR FULLSTÄNDIG, TILLFÖRLITLIG, KORREKT ELLER AKTUELL. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN FÖRETAGET ELLER GENOM/FRÅN WEBBPLATSERNA UTGÖR NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG OM ATT ANVÄNDNINGEN AV MATERIAL, INNEHÅLL, PRODUKTER, TJÄNSTER, LÖSNINGAR ELLER ANDRA ERBJUDANDEN PÅ (ELLER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA) WEBBPLATSERNA ÄR ADEKVAT, FULLSTÄNDIG, KORREKT, ANVÄNDBAR, AKTUELL, PÅLITLIG ELLER ANNORLEDES; ELLER ATT WEBBPLATSERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSERNA TILLGODOSER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR PÅ ANDRA SÄTT. I VISSA JURISDIKTIONER KANSKE LAGEN INTE TILLÅTER NÅGRA AV DE FRISKRIVNINGAR FRÅN GARANTIER SOM HÄNVISAS TILL HÄRI, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE FRISKRININGSKLAUSULER KANSKE INTE GÄLLER DIG.

 

18. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR DU ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR DET FÖREGÅENDE, OCH I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER ELLER UTOMSTÅNDE INNEHÅLLSLEVERANTÖRER ÄR ANSVARIGA FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, STRAFFLIKNANDE SKADESTÅND, OAVSIKTLIGA OCH SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL, WEBBPLATSERNA ELLER ANDRA WEBBPLATSER SOM DU HAR ÅTKOMST TILL VIA EN LÄNK FRÅN WEBBPLATSERNA ELLER PÅ GRUND AV ÅTGÄRDER SOM FÖRETAGET VIDTAR ELLER UNDERLÅTER ATT VIDTA SOM ETT RESULTAT AV KOMMUNIKATIONER SOM DU SKICKAR TILL OSS, ELLER FÖRSENINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA, ELLER PÅ GRUND AV INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS PÅ ELLER ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSERNA, FÖRETAGETS AVLÄGSNANDE ELLER RADERING AV MATERIAL SOM SKICKATS IN ELLER PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSERNA, ELLER SOM PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, OAVSETT OM DE ÄR BASERADE PÅ AVTAL, ÅTALBAR HANDLING, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER ELLER ANDRA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SKADOR. DENNA OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ÅSIDOSÄTTANDE, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATAVIRUS, FILKORRUPTION, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJEN, NÄTVERK ELLER SYSTEMAVBROTT, DIN FÖRLUST AV VINST ELLER STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING AV, FÖRLUST ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER ELLER DATA, OCH ANNAN MATERIELL ELLER IMMATERIELL FÖRLUST. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER SÄRSKILT TILL ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG ELLER LEVERANTÖRER ANSVARAR FÖR NEDSÄTTANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT UPPTRÄDANDE AV ANVÄNDARE AV WEBBPLATSERNA. DIN ENDA KORRIGERINGSÅTGÄRD FÖR OVANSTÅENDE ANSPRÅK ELLER EN TVIST MED FÖRETAGET ÄR ATT AVBRYTA DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA. DU OCH FÖRETAGET ÄR ÖVERENS OM ATT EVENTUELL GRUND FÖR TALAN SOM UPPSTÅR AV ELLER ÄR RELATERAD TILL WEBBPLATSERNA MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT GRUNDEN FÖR TALAN UPPSTÅR, I ANNAT FALL PRESKRIBERAS GRUNDEN FÖR TALAN PERMANENT. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, ELLER UTESLUTANDET ELLER ANSVARSBEGRÄNSNINGEN FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, ÄR DET MÖJLIGT ATT HELA ELLER EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG.

 

19. Skadeersättning. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Företaget och dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer och leverantörer skadeslösa vad gäller samtliga förluster, skadestånd, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppstår till följd av din användning av Webbplatserna och eventuella brott mot dessa Villkor. Om du orsakar en teknisk störning av webbplatserna eller de system som sänder webbplatserna till dig eller andra, samtycker du till att ansvara för alla förluster, skadestånd, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden och domstolskostnader, som uppkommer eller blir en följd av denna störning. Företaget förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad och helt själva, ta ansvar för försvaret och kontrollen vad gäller ärenden där du ska betala ersättning, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med Företaget vad gäller försvaret av sådant ärende.

 

20. Jurisdiktion och gällande lag. Lagarna i staten North Carolina (förutom de bestämmelser som rör lagkonflikter) styr dessa Villkor och din användning av Webbplatserna och, förutom det som anges i integritetspolicyn, godkänner du domstolarnas behörighet i Mecklenburg County, North Carolina för eventuella rättsliga åtgärder som uppkommer till följd av eller i samband med dessa Villkor. Företaget kan, efter eget godtycke, kräva att du lämnar in eventuella tvister som uppkommer till följd av användning av dessa Villkor eller Webbplatserna, inklusive tvister som uppkommer från eller i samband med deras tolkning, överträdelse, invaliditet, icke-presterande eller upphörande, bindande skiljedomsförfarande enligt American Arbitration Associations regler för skiljedomsförfarande som gäller lagarna i delstaten North Carolina. EVENTUELLA GRUNDER FÖR TALAN ELLER ANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER WEBBPLATSERNA MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT GRUNDEN FÖR TALAN UPPSTÅR. I ANNAT FALL ÄR EN SÅDAN GRUND FÖR TALAN ELLER ETT SÅDANT ANSPRÅK PERMANENT PRESKRIBERAD.

 

21. Det fullständiga avtalet och tillåtlighet. Dessa villkor och eventuella policyer eller driftsregler som läggs upp på Webbplatserna utgör det fullständiga avtalet och överenskommelsen mellan dig och Företaget angående det som omfattas av dem, och ersätter alla tidigare eller kontemporära kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan parterna vad gäller sådana saker. En utskriven version av dessa Villkor ska vara tillåtlig i juridiska eller administrativa förfaranden baserat på eller i samband med användning av Webbplatserna i samma uträckning och enligt samma villkor som andra affärsdokument som ursprungligen genereras och upprätthålls i skriftlig form.

 

22. Undantag och uppdelning. Inget undantag av Företaget av något villkor som anges i dessa Villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt undantag av sådant villkor eller ett undantag av något annat villkor, och ingen underlåtenhet av Företaget att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska utgöra ett undantag av sådana rättigheter eller bestämmelser. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska de övriga bestämmelserna i dessa Villkor fortsätta att gälla.

 

23. Export. Viss programvara och annat material (”Programvara”) som du kan ladda ner från Företagets Webbplatser kan omfattas av USA:s exportkontroller. Ingen Programvara från Företagets Webbplatser får laddas ner eller exporteras på ett sätt som strider mot gällande exportlagar, inklusive men inte begränsat till gällande förbud mot nedladdning eller export enligt följande: (a) in i (eller till en medborgare eller boende i) Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Syrien eller ett annat land till vilket USA har handelsförbud; eller (b) någon på USA:s finansdepartements lista över Specially Designated Nationals. Genom att ladda ner och använda Programvara som laddats ner från Företagets Webbplatser samtycker du till att följa gällande lagar, regler och bestämmelser – inklusive, men inte begränsat till, Export Administration Act och Arms Export Control Act – och du försäkrar och garanterar att du inte kommer att överföra, genom elektronisk överföring eller på annat sätt, denna Programvara till en utländsk medborgare eller en utländsk destination om detta strider mot lagen.

 

24. Oberoende leverantörer, inget företrädarförhållande. Inget förhållande i form av partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchiser-franchisee avses, och ingenting i dessa Villkor ska tolkas, varken uttryckligen eller indirekt, som om det skapar ett sådan förhållande.

 

25. Så här kontaktar du oss Samtliga anmälningar om upphovsrättsintrång ska skickas till upphovsrättsombudet ovan.

 

Alla annan återkoppling, kommentarer, förfrågningar om tekniskt support och andra kommunikationer i samband med Webbplatserna ska skickas till: Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708, USA privacy@diversey.com

 

Diverseys Villkor Webbplats Användarvillkor

Senast uppdaterade: 19 januari, 2018